معنى باش چو شطرنج روان خامش و خود جمله زبان

.

2023-05-28
    ه فون x